เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น BeNeat จึงมีมาตรการป้องกันที่รัดกุมเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของคุณลูกค้าที่จะใช้บริการ และคุณแม่บ้านที่จะเข้าให้บริการ ซึ่งทั้งคุณลูกค้าและคุณแม่บ้าน จะต้องให้ข้อมูลสำคัญ “เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพแล้ว BeNeat ขอความร่วมมือกับคุณแม่บ้านทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยคุณแม่บ้านบีนีทจะต้องไม่ปิดบังข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับอาการป่วย หรือ ประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยง

ซึ่งหากบริษัทพบว่าคุณแม่บ้านมีการฝ่าฝืน โดยไปให้บริการคุณลูกค้าทั้งที่มีอาการป่วย หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยง ทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

  1. ยกเลิกงานจองนั้น และรายได้ของงานนั้นจะต้องคืนให้กับคุณลูกค้า

  2. คุณแม่บ้านต้องถูกระงับงานเพื่อทำตามขั้นตอนการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

  3. การขอเปิดระบบทำงานต่อจะต้องมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่าหายป่วยแล้วเท่านั้น

ขอบพระคุณค่ะ

Comments

comments