ขั้นตอนที่ 1 : ยืนยันการออกเดินทาง
                     ทำการกด ตกลง เมื่อคุณแม่บ้านเริ่มออกเดินทาง ไปให้บริการคุณลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันกการถึงสถานที่นัดหมาย
                     ทำการกด ตกลง เมื่อคุณแม่บ้านถึงสถานที่ ในการให้บริการคุณลูกค้า เพื่อทำการแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าคุณแม่บ้านถึงพื้นที่ให้บริการแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 : ยืนยันการเริ่มงาน
                     ทำการกด ตกลง เมื่อถึงเวลาเข้าให้บริการ และคุณแม่บ้านพร้อมเริ่มให้บริการกับคุณลูกค้าแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการเสร็จงาน
                      ทำการกด ตกลง เมื่อคุณแม่บ้านให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว